Напрямки діяльності

Миколаївська обласна організація роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини»

Основні напрямки діяльності Миколаївської обласної організації роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини»

Відповідно до Статуту Організація у встановленому порядку:

 • представляє і захищає свої права та законні інтереси, права та інтереси своїх членів на місцевому, обласному, всеукраїнському рівнях, а також у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;
 • вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних із її статутною діяльністю;
 • бере участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві;
 • бере участь у процесі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності роботодавців – членів Організації;
 • бере участь у роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти);
 • створює необхідні громадські комісії та комітети та делегує їм певні повноваження;
 • організовує проведення спільних нарад, переговорів та інших заходів між сторонами соціального діалогу;
 • вживає заходи, спрямовані на впровадження ефективних технологій та індустрій, а також на ефективне використання ресурсів роботодавців;
 • організовує консультації, конференції, семінари та інші заходи для роботодавців з будь-яких питань щодо їх професійної діяльності;
 • вживає заходи, спрямовані на підвищення освітнього рівня та кваліфікації членів керівництва та особового складу роботодавців - членів Організації;
 • здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та подібними закладами інших країн з метою обміну професійним досвідом та посиленню інтеграційних процесів;
 • сприяє інвестиційним процесам;
 • консультує роботодавців - членів Організації та надає їм всіляку інформаційну допомогу з будь-яких питань їх поточної діяльності;
 • організовує проведення громадських експертиз проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • у відповідності з чинним законодавством здійснює редакційно-видавничу діяльність;
 • засновує або створює інші юридичні особи у порядку, встановленому чинним законодавством;
 • здійснює іншу діяльність, що відповідає меті створення Організації та не заборонена чинним законодавством України.