Статут

Миколаївська обласна організація роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини»

Затверджено
нову редакцію черговими зборами
Миколаївської обласної організації
роботодавців «Промисловці та
підприємці Миколаївщини»
протокол №10 від 24 березня 2016 року 
Голова організації ______________С.О.Сипко

 

 

С Т А Т У Т

Миколаївської обласної організації роботодавців
“Промисловці та підприємці Миколаївщини”
м. Миколаїв – 2016 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини" (далі "Організація") утворена відповідно до Закону України «Про організації роботодавців», є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів членів організації на місцевому, обласному, всеукраїнському рівнях, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на принципах законності та верховенства права, свободи об’єднання, незалежності та рівноправності членів, самоврядності, соціального діалогу, аполітичності та гласності, відповідальності за виконання взятих зобов’язань.

1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення» іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

1.4. Гарантії діяльності Організації:

1.4.1. Держава гарантує додержання прав та законних інтересів Організації і забезпечує їх реалізацію в установленому порядку;

1.4.2. Держава визнає Організацію повноважним представником її членів, захисником їх прав та законних інтересів, співпрацює з Організацією в реалізації її прав, сприяє встановленню з нею ділових партнерських взаємовідносин;

1.4.3. Організація самостійно організовує свою діяльність, проводить збори і конференції, засідання утворених нею органів, проводить інші заходи, які не суперечать законодавству;

1.4.4. Органи державної влади та місцевого самоврядування, професійні спілки, їх організації та об’єднання, політичні партії та інші громадські об’єднання не можуть втручатися у статутну діяльність Організації.

1.4.5. Держава не несе відповідальності за зобов’язання Організації, Організація не несе відповідальності за зобов’язання держави, крім випадків, прямо передбачених законом.  

Стаття 2. НАЗВА, МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, ЕМБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Назва Організації:

українською мовою: Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини".

російською мовою: Николаевская областная организация работодателей "Промышленники и предприниматели Николаевщини".

2.2. Назва Організації є її невід'ємною ознакою і не може в цілому чи частково бути використана членами Організації спільно чи окремо в таких випадках:

щоб позначити інші філії та організації, що створюються як на території України, так і за її межами;

після припинення діяльності Організації чи її ліквідації.

2.3. Місцем розташування керівних органів Організації є: м.Миколаїв.

2.4. Організація має свою емблему, прапор, вимпел, пам'ятні медалі та знаки.

2.4.1. Зразки емблеми, прапору та іншої символіки Організації затверджуються її Правлінням та реєструється у відповідності до чинного законодавства.

2.4.2. Зображення емблеми Організації розміщується на її печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках тощо.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація є юридичною особою за українським законодавством створена за територіальною ознакою та має статус обласної Організації роботодавців, діяльність якої поширюється на території Миколаївської області у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи Організація набуває з дати її державної реєстрації.

3.3. Майно Організації становить її власність. Організація володіє, користується і розпоряджається належним їй майном та здійснює відносно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.4. Організація має самостійний баланс. Здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими та іншими планами, затвердженими Правлінням Організації, має рахунки в банках та інших фінансових установах.

3.5. Майно Організації формується за рахунок вступних, членських, добровільних та дольових внесків, доходів від підприємств, установ, організацій, часток, паїв, акцій, що належать Організації.

На підставі окремих угод роботодавці - члени Організації мають право передавати належне їм майно у володіння, користування Організації на умовах визначених цими угодами та згідно статутних завдань і чинного законодавства.

3.6. Засновники та члени Організації не відповідають по її зобов'язанням, а Організація по зобов'язанням її засновників та членів, крім тих обов'язків, що прямо передбачені чинним законодавством України цим Статутом, документами Організації чи окремими угодами між Організацією та її членами.

3.7. Організація набуває повноважень від роботодавців - членів Організації стосовно встановлення конкретних соціальних норм в тарифних, територіальних та інших угодах, які в подальшому будуть обов'язковими до виконання самими роботодавцями (мінімальна заробітна плата, міжтарифні співвідношення, мінімальні соціальні пільги і гарантії, функціонування соціально-культурних закладів тощо).

3.8. Для виконання своїх статутних завдань Організація на добровільних засадах може вступати до об'єднань організацій роботодавців і вільно виходити з них.

Організація може вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

3.9. Організація має печатку та штампи, зразки яких затверджуються Головою Організації.

Стаття 4. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Основною метою діяльності Організації є представництво та захист законних інтересів роботодавців - членів Організації у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу відповідного рівня, сприяння інтеграції та взаєморозумінню роботодавців України.

4.2. Основними завданнями Організації є:

- співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими організаціями найманих працівників та забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами;

- участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави та Миколаївського регіону;

- участь у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональних угод, забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами;

- координація діяльності роботодавців - членів Організації у виконанні зобов'язань за регіональними угодами;

- контроль за виконанням іншими сторонами соціального діалогу зобов'язань за регіональними угодами;

- сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців - членів Організації при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобігання страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

- збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;

- забезпечення координації дій роботодавців - членів Організації щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва товарів, робіт та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;

- розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

4.3. Для забезпечення практичного виконання завдань, визначених цим Статутом, Організація у встановленому порядку:

- представляє і захищає свої права та законні інтереси, права та  інтереси своїх членів на місцевому, обласному, всеукраїнському рівнях, а також у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;

- вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних із її статутною діяльністю;

-  бере участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального  діалогу в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві;

- бере участь у процесі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності роботодавців – членів Організації;

- бере участь у роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти);

- створює необхідні громадські комісії та комітети та делегує їм певні повноваження;

- організовує проведення спільних нарад, переговорів та інших заходів між сторонами соціального діалогу;

- вживає заходи, спрямовані на впровадження ефективних технологій та індустрій, а також на ефективне використання ресурсів роботодавців;

- організовує консультації, конференції, семінари та інші заходи для роботодавців з будь-яких питань щодо їх професійної діяльності;

- вживає заходи, спрямовані на підвищення освітнього рівня та кваліфікації членів керівництва та особового складу роботодавців - членів Організації;

- здійснює співробітництво з громадськими неурядовими  організаціями та подібними закладами інших країн з метою обміну професійним досвідом та посиленню інтеграційних процесів;

- сприяє інвестиційним процесам;

- консультує роботодавців - членів Організації та надає їм всіляку інформаційну допомогу з будь-яких питань їх поточної діяльності;

- організовує проведення громадських експертиз проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;

- у відповідності з чинним законодавством здійснює редакційно-видавничу діяльність;

- засновує або створює інші юридичні особи у порядку, встановленому чинним законодавством;

- здійснює іншу діяльність, що відповідає меті створення Організації та не заборонена чинним законодавством України.

Стаття 5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членами Організації можуть бути роботодавці – юридичні особи (підприємства, установи, організації) або фізичні особи – підприємці, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб.

5.2. Прийом в члени Організації здійснюється за заявою роботодавця або фізичної особи – підприємця  на основі рішення Правління Організації.

5.3.Членство в Організації підтверджується сертифікатом встановленого зразка, затвердженого Правлінням Організації.

5.4. За особливо значний внесок у розвиток та діяльність Організації, держави та суспільства в цілому, окремим членам Організації рішенням Правління Організації може бути надане почесне членство. За рік звання Почесного члена може бути отримане не більше ніж двома членами.

Статус Почесних членів визначається Положенням про Почесного члена Організації, яке затверджується Правлінням Організації.

5.5. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності Організації незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.6. Кожний член Організації має право у будь-який час вийти з Організації.

5.7. У випадку виходу члена з Організації йому не повертається майно та кошти, передані ним за час членства в Організації в якості вступних, членських, цільових та добровільних внесків до Організації.

5.8. Член Організації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень, що він систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки за цим Статутом, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації, або в інших випадках, може бути виключений з Організації за рішенням Правління на умовах та у порядку, передбаченому цим Статутом. Майнові відносини члена з Організацією у такому випадку вирішуються у відповідності з п. 5.7. цього Статуту.

5.9. При вирішенні питання про виключення члена з Організації він участі у голосуванні не бере.

Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право:

- брати участь у діяльності Організації в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;

- обирати та бути обраним до керівних та контрольних органів Організації;

- брати участь в управлінні Організацією у порядку, передбаченому Статутом;

- брати участь в організованих Організацією заходів;

- користуватися у встановленому порядку майном та отримувати допомогу від Організації;

- вносити заяви і пропозиції на розгляд Зборів та інших керівних органів Організації, а також використовувати інші права, передбачені Статутом;

- брати участь в реалізації програм Організації;

- надавати будь-яку допомогу Організації та її структурним підрозділам;

- публікувати  свої  матеріали,  рекламу,  оголошення  в друкованих органах Організації;

- вийти із складу Організації в порядку та на умовах, обумовлених цим Статутом.

6.2. Члени Організації зобов'язані:

- вносити посильний вклад в діяльність та розвиток Організації в порядку, передбаченому цим Статутом;

- забезпечувати, у відповідності з умовами цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов'язків;

- виконувати зобов'язання Організації в соціально-трудових відносинах;

- утримуватися від дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;

- брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Організації;

- сплачувати вступні та членські внески.

6.3. З моменту вступу роботодавця в члени організації ним автоматично делегуються Організації повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм в угодах, які будуть в подальшому обов'язковими до виконання членом Організації (мінімальна заробітна плата, міжтарифні співвідношення, мінімальні соціальні пільги і гарантії, функціонування Соціально-культурних закладів тощо) відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди".

Стаття 7. ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Вищим керівним органом Організації є Збори, які скликаються один раз на 3 роки Правлінням Організації або Головою за вимогою простої більшості членів Організації.

7.2. Норми представництва на Зборах встановлюються Правлінням Організації.

7.3. Про скликання, порядок денний, норму представництва делегатів на Збори
Правління оголошує не менш як за 20 днів до дати проведення Зборів, а на позачергові
Збори - не менше ніж за 10 днів до їх проведення.

7.4. При вирішенні питань на Зборах кожен з делегатів має один голос.

7.5. До виключної компетенції Зборів належать:

- затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;

- обрання Голови, членів Правління Організації та Ревізійної комісії строком на 3 роки;

- розгляд та затвердження звітів Правління та ревізійної комісії, оцінка їх діяльності;

- прийняття рішень про припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- реалізація права власності на майно Організації;

- прийняття рішень з усіх інших питань діяльності Організації.

7.6. Питання, щодо затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту Організації та прийняття рішень про припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу вирішуються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів делегатів присутніх на Зборах. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.7. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 60% делегатів членів Організації

7.8. У разі необхідності Збори можуть делегувати управлінські повноваження Правлінню Організації.

7.9. Позачергові Збори Організації скликаються Головою Організації, якщо цього вимагають інтереси Організації в цілому.

Стаття 8. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Керівництво діяльністю Організації в період між Зборами здійснює Правління, члени якого обираються Зборами строком на 3 роки.

8.2. Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає Голова Організації і повідомляє про це членам Правління не пізніше як за 5 днів до його засідання.

8.3. Правління Організації:

- обирає із свого складу Заступників Голови Організації;

- координує та спрямовує діяльність виконавчих органів Організації;

- розглядає і вносить пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення про вступ до об'єднань організацій роботодавців, інших неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій, обирає делегатів та визначає уповноважених осіб для участі у роботі вищезазначених об’єднань та організацій;

- приймає рішення про створення господарських підприємств, затверджує їх статути чи положення про них;

- утворює комісії, комітети та інші робочі органи Організації і затверджує положення про них;

- приймає рішення про дострокове припинення повноважень Голови Організації у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, та призначає з числа членів Правління виконуючого обов'язки Голови;

- здійснює господарське управління майном Організації;

- затверджує правила, процедури, положення про органи управління Організації та інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Організації;

- розподіляє кошти, затверджує кошторис Організації, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;

- приймає рішення про заснування друкованих органів Організації та про участь у створенні інших громадських безприбуткових організацій і фондів, а також суб'єктів підприємницької діяльності або придбання їх часток (паїв) чи акцій;

- затверджує структуру штатного апарату Організації;

- нагороджує членів Організації та приймає рішення про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів Організації та про надання інших пільг, встановлених Організацією;

- приймає до Організації нових членів та виключає їх з Організації у випадку і в порядку, передбачених цим Статутом.

8.4. Правління Організації проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його членів.

Правління приймає рішення більшістю голосів. В разі, коли рішення не може бути прийняте із-за рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови.

8.5. Голова Організації за посадою є і Головою Правління та виконує обов'язки головуючого на засіданнях Правління.

8.6. Своїм рішенням Правління може делегувати Голові чи Генеральному директору окремі адміністративно-розпорядчі повноваження.

8.7. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Організації за його ініціативою або на вимогу не менше половини членів Правління.

Стаття 9. ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Голова є вищою посадовою особою Організації, діє від її імені та представляє її інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова керується цим Статутом, рішеннями Зборів, Правління та чинним законодавством України.

9.2. Голова обирається Зборами строком на 3 роки.

9.3. Голова Організації підзвітний та підконтрольний Зборам та Правлінню Організації і несе перед ними персональну відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.

9.4. Голова Організації:

- представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Організації та в її інтересах;

- організує роботу і проводить засідання Зборів та Правління Організації, несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;

- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

- приймає рішення з усіх питань діяльності Організації, які не є виключною компетенцією Зборів, або не віднесені до повноважень Правління Організації;

- забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Зборів і Правління;

- призначає Генерального директора Організації;

- здійснює оперативне керівництво роботою Організації та контролює порядок її виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Зборами та Правлінням програмами і планами;

- підписує договори, угоди та інші документи від імені Організації, в тому числі міжнародні;

- здійснює управління майном Організації, включаючи фінансові кошти, у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;

- здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Правлінням;

- вносить пропозиції Правлінню по затвердженню або звільненню його Заступників, визначає та затверджує їхні функції;

- встановлює для працівників апарату Організації систему та розміри оплати праці, додаткові відпустки та інші пільги, передбачені чинним законодавством;

- укладає трудовий контракт з працівниками апарату Організації;

- координує роботу апарату Організації;

- вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Організації, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Зборів чи Правління.

9.5. В разі тимчасової відсутності Голови його обов'язки виконує за посадою його перший заступник, а при відсутності і першого заступника - один із заступників або членів Правління, про що Голова видає відповідний наказ.

Стаття 10. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Виконавча дирекція Організації є її адміністративно-розпорядчим органом та забезпечує діяльність Правління та Голови Організації, організує роботу апарату по виконанню рішень керівних органів Організації, координує роботу комісій та комітетів Організації, її представництв та філій.

10.2. Положення про Виконавчу дирекцію Організації, її структура та кошторис витрат на її утримання затверджуються Правлінням Організації.

10.3. Виконавчу дирекцію очолює Генеральний директор Організації, який призначається Головою Організації на контрактних умовах.

10.4. Генеральний директор має право представляти Організацію в державних та інших органах і організаціях, здійснювати дії і укладати без довіреності цивільно-правові угоди, видавати доручення, розпоряджатися кредитами в обсягах затвердженого кошторису на утримання Виконавчої дирекції, відкривати рахунки в установах банків, здійснювати оперативно-господарське управління майном та коштами Організації.

10.5. Генеральний директор Організації є відповідальним за стан бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності.

10.6. Генеральний директор підзвітний Правлінню і Голові Організації і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

10.7. Діяльність Виконавчої дирекції регулюється Положенням про неї, яке затверджується Правлінням Організації.

Стаття 11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

11.1. Контроль за дотриманням цього Статуту, формуванням та використанням власності Організації, виконанням рішень Зборів та інших керівних органів Організації, її фінансовою та господарською діяльністю, а також діяльністю створених Організацією підприємств здійснює Ревізійна комісія.

11.2. Склад Ревізійної комісії обирається Зборами Організації строком на 3 роки.

11.3. Ревізійна комісія проводить ревізії та здійснює контроль  за виконанням рішень керівних органів Організації та звітує про результати перед Головою, Правлінням та Зборами Організації.

11.4. За рішенням Голови, Правління, Зборів Організації проводитися планові та позапланові ревізії.

11.5. Ревізійна комісія перевіряє повноваження делегатів, про що і доповідає на початку роботи чергових Зборів Організації.

11.6. Ревізійна комісія здійснює також перевірку дотримання порядку делегування та дострокового відкликання (заміни) членів Правління. Рішення ревізійної комісії з цих питань є остаточним і оформлюється протоколом, який в порядку інформації доводиться до відома членів Правління Організації.

11.7.Вносить пропозиції щодо виключення з Організації його членів, а також виконує інші функції, делеговані їй Зборами.

11.8.Рішення мандатної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

11.9.Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про неї, яке затверджується Правлінням Організації. 

Стаття 12. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Майно Організації становить її власність. У власності Організації може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законом.

12.2. Організація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству.

12.3. Функціонування Організації здійснюється за рахунок коштів, джерелами яких є:

- вступні, членські та цільові внески;

- доходи від підприємств, установ, організацій, часток, паїв, акцій, що належать організації;

- цільові гранти міжнародних фінансових організацій;

- добровільні внески, що надходять від фізичних та юридичних осіб;

- інші джерела, передбачені законом.

12.4. Організація може отримувати у володіння чи користування майно, належне її членам на умовах і в порядку встановленими окремими угодами між Організацією та її членами.

12.5. Відповідно до чинного законодавства Організація може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи.

12.6. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед її засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Стаття 13. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Всі питання, пов'язані із штатними співробітниками Організації, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом та Положенням про персонал Організації, окремими посадовими інструкціями, які у разі необхідності розробляються і затверджуються Правлінням Організації.

13.2. Особи, що займають посади в керівних та контролюючих органах Організації не можуть одночасно перебувати на державній службі.

Стаття 14. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

14.1. Організація може бути ліквідована в таких випадках:

- за рішенням Зборів Організації;

- за рішенням суду.

14.2. У випадку ліквідації Організації Збори призначають ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Організації за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається цим органом.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Зборам Організації.

14.3. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

14.4. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів. При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов'язків переходить до її правонаступників.

Стаття 15.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

15.1. Відносини, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

15.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Зборами Організації та підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством України. 

Уповноважена особа згідно постанови чергових зборів Миколаївської обласної організації роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини» від 24.03.2016.

Голова організації                                                                                       С.О.Сипко

 

Завантажити Статут